Kushtet e përgjithshme të shitjes

1. PËRKUFIZIMI I TERMAVE

Për qëllimin e kësaj Kontrate, termat dhe fjalët e mëposhtme të lakuara sipas rastit të përdorimit, do të kenë kuptimet sikurse rezulton e shpjeguar më poshtë:

1.1. "Agjenti" është shoqëria tregtare International Travel Consulting Sh.p.k (I.t.c.), që vepron si ndërmjetëse mes klientit dhe kompanisë/ofruesit të shërbimit, e autorizuar, që në emrin e saj dhe për llogari të ofruesit të shërbimit, të lidhë kontrata shitje të paketës turistike të udhëtimit me kroçiera.

1.2. "Klienti", është personi i treguar në rubrikën e parë të kontratës, të cilit i ofrohet për shitje paketa turistike e udhëtimit me kroçiera nga agjenti dhe ky e pranon kundrejt pagimit të çmimit.

1.3. "Ofruesi i shërbimit", është ajo shoqëri tregtare e specializuar në ofrimin e shërbimit të udhëtimeve turistike me kroçiera, Kompani Udhëtimi me Anije apo Operator Turistik, që e kryen këtë veprimtari me kapacitetet dhe në përgjegjësinë e saj të drejtpërdrejtë.

1.4. "Paketë turistike e udhëtimit me kroçiera” është sherbimi i specifikuar e përshkruar  në seksionin e parë të kontratës “të dhënat e kroçierës”.

2. OBJEKTI I KONTRATËS

2.1 Në bazë të kësaj Kontrate, agjenti i shet, në emrin e tij dhe për llogari të organizuesit /ofruesit të shërbimit, paketën turistike të udhëtimit me kroçera të përshkruar në seksionin e parë të kontratës “të dhënat e kroçierës”, të vënë në dispozicion nga ofruesi i shërbimit, klientit / pasagjerit, shërbim të cilin ky i fundit e merr/pranon kundrejt pagimit të çmimit në të holla.

3. BAZA LIGJORE

Kjo kontratë bazohet në dispozitat e Kodit Civil të Republikës së Shqipërisë, gjegjësisht neneve: 419 e vijues, 659 e vijues, 950 e vijues, Ligji nr. 10128, datë 11.05.2009 “Për tregtinë elektronike”, i ndryshuar, si dhe Ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar.

4. KONFIRMIMI I REZERVIMIT TË KROÇIERËS

4.1 Klienti konsiderohet se e ka pranuar ofertën e agjentit për shitjen e paketës turistike të udhëtimit me kroçiera, kur  pasi ka lexuar e pranuar kushtet e shitjes, i dërgon agjentit në rrugë elektronike, kontratën e firmosur e të plotësuar në të gjitha rubrikat e saj (të dhënat e sakta të tij e të pasagjerëve të tjerë), përfshirë këtu edhe kryerjen e pagesës së shumës së parave që depozitohet.

4.2 Agjenti, i dërgon klientit konfirmimin e rezervimit të udhëtimit me kroçiera, pasi ka marrë të dhënat nga klienti sipas pikës “4.1”, e posaçërisht pasi klienti ka paguar 35 % të çmimit total të shitjes që përbën shumën që depozitohet, sipas rubrikës përkatëse në kontratë. Pagesa prej 35 % e shumës mund të variojë. Kjo shumë përjashtohet nëse kemi të bëjmë me një tarifë speciale ose nëse nisja bëhet para 30 ditësh.

4.3 Kontrata quhet e lidhur në momentin që agjenti i dërgon klientit konfirmimin e rezervimit.

4.4 Pagesa e plotë bëhet nga klienti (pra pagimi i 65 % të mbetur të çmimit) jo më vonë se 60 ditë nga dita e nisjes së udhëtimit me kroçiera.

4.5 Caktimi i kabinave në kroçiera është e drejtë ekskluzive e kompanisë që ofron shërbimin. Lloji dhe specifikimet e tjera teknike të kabinës ku do të qendrojë klienti, i bëhen të ditura klientit në momentin që këtij i dërgohet kontrata. Kategoria e kabinës dhe shërbimet e lidhura me të janë të specifikuara në përshkrimin e shërbimeve të përfshira në kontratë. Në rastet kur klienti ka blerë një kabinë të Garantuar(Guaranteed), detajet e kabinës janë specifikuar vetëm në momentin e lëshimit të biletës së imbarkimit në bordin e anijes, nga pronari i anijes.

5. ÇMIMI I SHITJES MËNYRA E PAGESËS

5.1 Çmimi i udhëtimi me kroçiera është i përcaktuar në rubrikën “kushtet e paketës” të kontratës, sipas zërave përkatës.

5.2 Deri në dërgimin e konfirmimit të rezervimit nga agjenti në drejtim të klientit, çmimet e zërave të përcaktuar në kontratë mund të ndryshojnë dhe do të jenë objekt rikonfirmimi në çdo rast, për shkak të përditësimit të tyre nga ana e ofruesit të shërbimit / kompanisë së udhëtimit me anije, në databazat që administrohen nga kjo e fundit.

5.3 Pagesa e çmimit të shitjes bëhet transfertë bankare, me kartë krediti, me cash.

5.4 Nëse pagesa bëhet me transfertë bankare, klienti duhet t’i dërgojë agjentit, përmes faxi-t apo emali-t, faturën e pagesës.

5.5 Nëse pagesa bëhet me kartë krediti, klienti, pasi ka bërë kërkesën për rezervimin e udhëtimti, duke futur rregullisht të dhënat e kartës së tij të kreditit në rubrikën përkatëse të web site-it, do të marrë nga agjenti me email me një numër rezervimi. Në vijim do të operohet nga agjenti me kontrollimin e rregullshmërisë së rezervimit. Nëse paraqiten probleme me kartën e kreditit (karta refuzohet nga banka për arsye të ndryshme), agjenti do të njoftojë sa më shpejt klientin dhe do ta udhëzojë që të bëjë pagesën.

5.6 Nëse për pagesën e çmimit të shitjes do të përdoret një kartë krediti në pronësi të një pale të tretë, agjenti ruan të drejtën t’i kërkojë kësaj pale autorizim me shkrim, përmes një adrese email-i të vlefshme.

6. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E AGJENTIT

6.1 Agjenti ka të drejtë të vjelë nga klienti çmimin e plotë të shitjes së shërbimit të

udhëtimit me kroçera, për llogari të ofruesit të shërbimit.

6.2 Agjenti ka detyrimin të përdorë konform ligjit të dhënat personale të klientit, si dhe të ruajë në çdo rrethanë konfidencialitetin e të dhënave. Agjenti i përdor të dhenat personale të klientit për të siguruar përmbushjen e detyrimeve të tij në bazë të kësaj kontrate, si për shembull, njoftimi i klientit për ndryshim orari, vonesa në udhëtim etj.

6.3 Agjenti i ofron klientit paketën turistike të udhëtimit me kroçiera, ashtu siç është dizenjuar e përshkruar nga ofruesi i shërbimit, në databazën, katalogun, fletëpalosjet, apo web site-in e saj.

6.4 Agjenti përjashtohet nga çdo përgjegjësi juridiko civile që rrjedh nga cilësia e udhëtimit me kroçiera të ofruar nga ofruesi i shërbimit.

6.5 Agjenti përjashtohet nga çdo përgjegjësi juridiko civile kundrejt klientit, që lidhet me me deklarimin e të dhënave të pavërteta të paketës turistike të udhëtimit me kroçiera, nga ofruesi i shërbimit.

6.6 Agjenti ka të drejtë të refuzojë çdo veprim kontraktual me klientin, kur konstaton se ky i fundit ka deklaruar të dhëna të rreme para tij.

6.7 Agjenti nuk mban përgjegjësi për dëmet, apo çdo lloj tjetër penaliteti të aplikueshëm, në rast të deklarimeve të pavërteta të të dhënave në dokumentin e identitetit të klientit.

6.8 Në çdo rast, përgjegjësia e agjentit kufizohet në veprimtarinë e një personi që bën ndërmjetësimin e mes ofruesit të shërbimit dhe klientit.

6.9 Agjenti detyrohet t’i dërgojë biletën e udhëtimit klientit në adresën e emaili-t që ky ka deklaruar në kontratë, duke mos mbajtur asnjë përgjegjësi për: deklarim të gabuar të kësaj adrese, për humbje të dokumentit të udhëtimit letër, apo për mosfunksionim të shërbimit email të klientit, apo për tregim të gabuar të të dhënave të identitetit të klientit në biletë.

7. TË DREJTAT DHE DETYRIMET E KLIENTIT / PASAGJERIT

7.1 Klienti ka detyrimin themelor të paguajë të plotë çmimin e shitjes së paketës turistike të udhëtimit me kroçera në favor të agjentit.

7.2 Klienti gëzon të drejtën e përfitimit të shërbimit të udhëtimit me kroçera, ashtu sikunder ky shërbim është përshkruar në kontrate.

7.3 Klienti ka të drejtë të pajiset nga agjenti me dokumentet e udhëtimit jo më vonë se 7 (shtatë) ditë nga nisja e kroçierës. Klienti duhet te paraqitet ne vendin e nisjes, ne diten dhe oren e caktuar. Per çdo vonesë, apo inkoneniencë tjetër klienti i mban përgjegjësite vetë.

7.4 Klienti duhet të njoftojë agjentin, jo më vonë se 7 (shtatë) ditë nga dita e nisjes së udhëtimit me kroçiera, për mosmarrjen në dorëzim të biletës së udhëtimit, humbjen, apo për çdo pasaktësi në përmbatjen e saj. Në çdo rast, agjenti nuk garanton dërgimin e biletës zëvendësuese në drejtim të klientit.

7.5. Klienti me nënshkrimin e kësaj kontrate deklaron se njeh Kushtet e Përgjithshme të Paketës Turistike të ofruesit të shërbimit, dhe është dakord me këto kushte.

7.6 Klientit nuk i njihet e drejta e tërheqjes njëanshmërisht nga kjo kontratë, në asnjë rrethanë, nga momenti që kjo kontratë ka hyrë në fuqi. Nëse klienti tërhiqet nga kontrata, humbet çdo gjë që ka paguar në favor të agjentit.

7.7 Klienti rezervon të drejtën për të ndryshuar / modifikuar elementet e paketës turistike të udhëtimit me kroçiera, apo për të anulluar udhëtimin, në varësi dhe me kushtëzimin eksklusiv të mundësive, kushteve dhe termave specifike që ka ofruesi i shërbimit për një ndryshim të tillë. Mundësia për ndryshim apo anullim, përfshirë këtu edhe penaliteti i aplikueshëm, parashikohet në Kushtet e Përgjithshme të Paketës Turistike, të cilat i vihen në dispozicion klientit.

7.8 Për çdo anullim apo modifikim të udhëtimit me kroçiera, klienti duhet të paguajë ekskluzivisht në favor të agjentit një penalitet prej 50 euro për pasagjer, si shpenzime administrative, shumë kjo e cila i shtohet penalitetit që aplikon kompania ofrues i shërbimit.

Penalitetet e aplikueshme të shprehura në përqindje, në rastet e anullimit të rezervimit, përcaktohen në tabelën e mëposhtme:

 

Penalitetet e anullimit  
Deri në 90 ditë nga nisja 100€ për pasagjer
89-60 ditë nga nisja 20%
59-45 ditë nga nisja 30%
44-30 ditë nga nisja 50%
29-15 ditë nga nisja 80%
14 ditë nga nisja 100%

 

Përjashtohen nga tabela e mësipërme:

1)Udhëtimet rreth botës dhe kroçieret për më shumë se 25 ditë.

2)Kompanitë që ofrojnë shërbim kroçiere: Azamara /Windstar / Ponant/ Cunard/Seabourn. Për keto kompani klienti do të njihet me kushtet eventuale të anullimit të paketës, kur t’i dërgohet konfirmimi i rezervimit.

 

7.9 Klienti gëzon të drejtat konsumatorit të një shërbimi të parashikuara nga Ligjit nr. 9902,

datë 17.04.2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar.

7.10 Për çdo pretendim që lidhet me cilësinë e shërbimit të udhëtimit me kroçera, apo me kërkime dhe ankesa të tjera të natyrës civile, klienti ka të drejtën dhe detyrimin t’i drejtohet jashtëgjyqësisht apo gjyqësisht ekskluzivisht ofruesit të shërbimit, duke e përjashtuar agjentin nga çdo përgjegjësi.

7.11 Klienti ka të drejtë të ndryshojë paketën e konfirmuar nga ai brenda 30 (tridhjetë) ditëve  nga dita e nisjes së udhëtimit të rezervuar nga ai. Kufizimet dhe kushtet e tjera që i zbatohen këtij termi kontraktor, varen nga kompania ofruese e shërbimit, si dhe nga tarifat që vetë klienti ka zgjedhur në aktin e konfirmimit të rezervimit.

7.12 Në ato raste ku klientit i duhet të pajiset me vizë për të udhëtuar në shtetet që kalon kroçiera, klienti e mban përgjegjësinë vetë për çdo problem që vjen nga mospajisja me vizë, sigurimi i saj me vonesë etj.

7.13 Agjenti shkarkohet nga çdo përgjegjësi që lidhet me mbulimin me sigurim të udhëtimit që ndërmerr klienti. Klienti ka detyrim të lidhë kontrata sigurimi të shëndetit në udhëtim, si dhe të çdo pakete tjetër siguruese të detyrueshme që lidhen me udhëtimin që ai ndërmerr.

8. ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Palët bien dakord të zgjidhin me mirëkuptim çdo mosmarrëveshje që mund të lindë gjatë kohës që kjo kontratë është në fuqi, në të kundërt, nëse palët nuk bien dakord ato kanë të drejtë t’i drejtohen Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

9. DISPOZITA TË FUNDIT

Ky ankes me kushtet e përgjithshme të shitjes i bashkëlidhet kontratës së dërguar për nënshkrim klientit, konsiderohen një dokument integral unik.