Kushtet gjenerale të shitjes

Kroçiere.al është një brand i përdorur nga TravelService Shpk (këtu e tutje Kroçiere.al) e cila operon dhe vepron si një ndërmjetës midis Konsumatorit dhe Kompanisë së Transportit ose Operatorit të Turizmit dhe Agjencisë së Udhëtimit (Agjensia e Udhëtimit përfshin agjensitë e udhëtimit online, hotele, kompani ajrore dhe ofrues të sigurimeve të udhëtimit). Për këtë arsye, Kushtet e Përgjithshme të aplikuara në lundrimin që keni rezervuar, mund të ndryshojnë në varësi të Kompanisë specifike të Transportit. Në kryerjen e këtij aktiviteti Kroçiere.al përdor një partner teknik të prenotimit dhe koleksionit duke përdorur licencën e agjencisë "Kroçiere.al e Travel Services Sh.p.k.": regjistruar: SCIA REP_PROV_MI/MI-SUPRO/0272239 DEL 20/12/2019 i siguruar me politikën e asistencës në Evropë.n.4140760 të datës 03/21/19 dhe anëtar i zakonshëm i Fondo vacanze Felici të regjistruar me Nr 1735, datë 16/4/2019. Në rast se Kroçiere.al operon si Operator Turistik (për shembull në prenotimin e paketave të/pas lundrimit), do të zbatohen kushtet e përgjithshme të shitjes së paketave turistike të aprovuara nga FIAVET.

Kushtet e përdorimit të faqes

Qasja në këtë faqe interneti nënkupton që përdoruesi pranon pa rezervë termat dhe kushtet e përcaktuara më poshtë pa përjashtim. Mos pranimi i ndonjë prej këtyre kushteve të përgjithshme përcakton ndalimin e përdorimit të faqes zyrtare online. Faqja është në pronësi të Kroçiere.al. Logoja që lidhet me secilin produkt dhe / ose kompani të përmendur në faqen e internetit Kroçiere.al është pronë ekskluzive e autorëve dhe depozituesve të tyre. Qasja në sitin Kroçiere.al është e rezervuar ekskluzivisht për përdorimin personal të përdoruesve në pritje të informacionit mbi lundrimet. Informacioni i dhënë në këtë sit mund të jetë i televizionuar, i riprodhuar ose i shtypur vetëm për qëllime personale. Eshtë zyrtarisht e ndaluar modifikimi, riprodhimi, kopjimi ose shfrytëzimi i faqes Kroçiere.al nga një këndvështrim tregtar. Çdo përdorim i një ose më shumë pjesëve të faqes duhet t'i nënshtrohet autorizimit me shkrim nga pronari i markës tregtare.

Të gjitha përshkrimet dhe informacionet e dhëna në sit nuk duhet të konsiderohen përfundimtare, fotografitë në ekran nuk përbëjnë një element kontraktues dhe janë thjesht indikativë, prandaj nuk mund të marrin përsipër përgjegjësinë tonë. Për të verifikuar në detaje karakteristikat e kabinës që keni rezervuar, ju lutemi konsultohuni direkt me faqen e internetit të kompanisë së transportit. Kroçiere.al nuk garanton saktësinë e informacionit të dhënë nga kompanitë e transportit, nuk është përgjegjës për ndryshimet që mund të ndodhin në lidhje me fotografitë, çmimet, taksat, termat dhe kushtet. Prania e ofertave speciale në sit nuk garanton disponueshmërinë ose përdorimin e të njëjtave, që është përgjegjësia e vetme e kompanisë së transportit. Kroçiere.al mund, në diskrecionin e vet, pa paralajmërim dhe për ndonjë arsye, të modifikojë informacionin që përmbahet në sit. Përdorimi i faqes pas ndryshimeve nënkupton pranimin e çdo modifikimi që zëvendëson termat dhe kushtet e mëparshme.

Këto ndryshime nuk ndikojnë në detyrimet dhe të drejtat e shprehura para tyre. Përdorimi i faqes pas ndryshimeve do t'u nënshtrohet kushteve dhe termave në fuqi në atë kohë. Pavarësisht vigjilencës sonë, gabime dhe / ose lëshime mund të jenë të pranishme në sit, por në asnjë rast nuk mund të na atribuohen neve. Kroçiere.al dhe të gjithë ata që përmenden në këtë sit nuk pranojnë asnjë përgjegjësi për dëmet, cilado qoftë natyra, që mund të lindin nga përdorimi i të dhënave në faqen tonë; prandaj përdoruesi është plotësisht përgjegjës për përdorimin që i bën këtij informacioni.

Kushtet e përgjithshme të shitjes

1) Konfirmimi i Kroçieres

Për secilën kroçierë të propozuar, pranimi i ofertës i nënshtrohet: Për blerësin nga konfirmimi i bërë duke pranuar kushtet e përgjithshme të shitjes të bashkangjitura në kontratën online dhe duke dërguar depozitën e treguar në kontratën e udhëtimit dhe futur saktë të gjitha të dhënat e nevojshme të të gjithë pasagjerëve. Shitësi i nënshtrohet dërgimit të konfirmimit të rezervimit me e-mail. Normat që lidhen me çmimet e të gjitha artikujve individualë të vlerësimit / kontratës do t'i nënshtrohen rikonfirmimit derisa Kroçiere.al të dërgojë konfirmimin e rezervimit. Çmimet e publikuara përditësohen drejtpërdrejtë nga baza e të dhënave të kompanive të lundrimit, përmes shtesave XML, dhe i referohen çmimit për dy të rritur që paguajnë në një kabinë të dyshe.

Për shkak të problemeve përditësimit të vazhdueshëm të tarifave, çmimet e publikuara duhet domosdoshmërisht të rikonfirmohen nga një prej operatorëve tanë. Për të përfunduar rezervimin, është e nevojshme të nënshkruani kontratën e udhëtimit dhe të bëni pagesën e depozitës ose bilancin ne kohen e caktuar. Në përgjithësi, rezervimet do të konfirmohen duke paguar një depozitë prej 35% në kohën e prenotimit dhe një bilanc prej 65% brenda 35 ditëve para datës së nisjes së lundrimit. Kjo mund të ndryshojë në përputhje me kushtet e lundrimit te kompanive te ndryshme dhe sipas normave të aplikuara për prenotim. Në çdo rast, në çdo kohë, kjo  mund të jetë subjekt i ndryshimit sipas gjykimit të vetë Kroçiere.al. Në rast se kontrata parashikon shtimin e fluturimeve për të mbërritur në destinacionin e nisjes dhe kthimit, çmimi i fluturimit duhet të paguhet 100% nga klienti në momentin e konfirmimit të rezervimit. Nëse fluturimi ofrohet nga kompania e kroçerës ose nga Kroçiere.al, nga momenti i konfirmimit, shuma e fluturimeve do t'i nënshtrohet një penaliteti 100% dhe të parimbursueshëm.


Kroçiere.al nuk është në asnjë mënyrë përgjegjëse për përcaktimin e kabinave. Kabina caktohet nga zyrat e kompanise lundruese, Kroçiere.al nuk ka të drejtë të modifikojë ose të ndërhyjë në procesin e caktimit. Numri i kabinës i marrë gjatë prenotimit nuk mund të garantohet pasi pronari ka të drejtë ta ndryshojë atë në çdo kohë. Për disa kabina të garantuara, pronari ka mundësi të caktojë disa kabina dyshe.

Çmimet e publikuara në Tarifat Last Minute ose Early Booking në përgjithësi i referohen vetëm çmimit të kabinës, fluturimet, taksat dhe sigurimet janë të përjashtuara. Përdorimi i të njëjtës mund të lidhet me blerjen e fluturimit çarter të vënë në dispozicion të pronarit. Blerësi është i detyruar të verifikojë para nisjes se ai ose ajo ka një dokument identiteti (si dhe çdo vizë që mund të jetë e nevojshme, përfshirë çështjen e pranimit të ESTA për shtetet e bashkuara që mund të kërkohen në faqen e internetit https://esta.cbp.dhs.gov/ esta /) e nevojshme për lundrimin e zgjedhur dhe për të kontrolluar skadimin e saj. Në rast se një pasagjer nuk posedon  dokumentat e kërkuara, e ka te pamundur të niset dhe nuk do të ketë të drejtë për një rimbursim të biletës së krocierës. Kroçiere.al dhe partnerët e saj nuk mbajnë pergjegjësi për çdo mungesë nga ana e klientit në kontrollin e dokumenteve të identitetit dhe vizave ose ndonjë dokumenti tjetër të nevojshëm për të kaluar kontrollin.

Çmimet ndonjëherë mund të përfshijnë një tarifë shërbimi për këshillat e dhëna në zgjedhjen e zgjidhjes më të mirë të udhëtimit nga TravelServices Shpk e cila është pjesë e grupit Kroçiere.al. Ky shërbim ofrohet drejtpërdrejtë nga TravelServices Shpk. Pagesa megjithatë do të bëhet së bashku me koston e shërbimeve turistike të blera për lehtësinë e blerësit. Gjithsesi, blerësi do të ketë akoma mundësinë të kërkojë marrjen e pagesës direkt në TravelServices Shpk, pjesë e grupit Kroçiere.al.

2) Pagesa e Krocierës

Nëse pagesa është bërë me kartë krediti pasi të keni konfirmuar kërkesën e prenotimit duke futur të gjitha të dhënat e kërkuara në faqen e duhur të faqes, do të merrni një e-mail me një numër prenotimi. Më pas, ne do të kontrollojmë prenotimin tuaj dhe se pagesa është kryer në mënyrë korrekte. Detyrimi ynë për të konfirmuar krocierën tuaj është subjekt i një pagese të rregullt në varësi të disponueshmërisë / kostos aktuale të kabinës së zgjedhur. Në rast se përdoret një kartë krediti me fonde të pamjaftueshme dhe / ose një kartë krediti që refuzohet nga banka për shkaqe të tjera që ju atribuohen, Kroçiere.al do t'ju japë udhëzimet për të përfunduar pagesën e prenotimit (deri në momentin që pagesa e plotë nuk rezulton të jetë efektive, ju nuk do të mund të merrni nga kompania konfirmimin e rezervimit të kërkuar nga ju).

Nëse rezervimi juaj paguhet nga një kartë krediti që i përket një pale të tretë, ne rezervojmë të drejtën të kërkojmë autorizim me shkrim nga mbajtësi i kartës. Të gjitha adresat e përdorura të postës elektronike duhet të jenë të vlefshme në kohën e prenotimit.

Në një përpjekje për të minimizuar efektet e mashtrimit të kartave të kreditit, Kroçiere.al rezervon të drejtën të kryejë kontrolle, dhe të kërkojë prova për adresën tuaj dhe / ose një kopje të kartës së kreditit përpara se të lëshoni konfirmimin e prenotimit.


Për të ofruar një siguri më të madhe, do t'ju kërkohet të shkruani të gjitha informacionet që gjenden në kartën tuaj për çdo blerje të bërë përmes faqes Kroçiere.al. Ju autorizoni kompaninë Kroçiere.al të përdorë informacionin mbi kartën e kreditit që keni dhënë, edhe pas kërkesës së prenotimit:

  1. I. Për të bërë pagesa për shërbimet e kërkuara dhe tarifat e agjencisë,

II. për pagesën e primit të sigurimit,

III. për trajtimin e çdo rimbursimi,

IV. për pagesën e tarifave të agjencisë për shërbimet e kërkuara pas rezervimit,

V. Për një pagesë të pjesshme ose të plotë të krocierës së rezervuar në të cilën është e prashikuar një pagesë e pjesshme ose e plotë për një periudhë të ardhshme pas datës së prenotimit.

VI. Pagesa e kësteve mujore për pagesën e plotë të krocierës

 

3) Anulimi ose modifikimi i krocierës

Mundësia e anullimit ose modifikimit të një produkti ose shërbimi të rezervuar, dhe modalitetet relative, do të varet ekskluzivisht nga kushtet dhe kushtet specifike të  Kompanitë e Lundrimit, linjat ajrore në rast fluturimesh ose Operatori Turistik në rast të blerjes së para / post krociere. Në seksionin "Kushtet e përgjithshme të kompanive të krocierave" tregohen kushtet e shitjes së kompanive të krocierave. Disa tarifa speciale dhe promovuese kanë kushte shitje të ndryshme nga ato të përgjithshme të paraqitura në portalin tonë. Këto kushte të shitjes janë paraqitur në skedarë të veçantë që mund të konsultohen në faqen e internetit të furnitorit. Prandaj mund të jetë e pamundur të anuloni ose modifikoni produkte ose shërbime të caktuara pa u aplikuar një penalitet. Në rast të anulimit ose modifikimit të rezervimit, Kroçiere.al do të aplikojë 50,00 euro penalitet për pasagjer, për "kostot e menaxhimit administrativ", plus shtohen gjobat e parashikuara nga kompanitë e kroçerave. Në rast të një shërbimi rezervimi fluturimi të bërë nga Kroçiere.al, do të kërkohet një komision lëshimi prej 20,00 € për biletë dhe kushtet e shitjes të diktuara nga secila kompani ajrore do të zbatohen sipas llojit të biletës. Para nënshkrimit të prenotimit të krocierës, mund të kontrolloni Kushtet e përgjithshme në lidhje me kompaninë specifike të transportit për rezervimin tuaj përmes lidhjeve të publikuara në internet.

Me kërkesën e klientit, Kroçiere.al vë në dispozicion termat dhe kushtet e shitjes së pronarëve të ndryshëm të anijeve që ai përfaqëson në faqe termat dhe kushtet e përgjithshme. Blerësi pranon të lexojë këto dokumente dhe deklaron, duke pranuar kontratën e blerjes, se ai ka lexuar dhe pranuar tekstin e plotë të kushteve  të shitjes së secilës kompani lundrimi.

Nuk ka të drejtë tërheqjeje. E drejta e tërheqjes ushtrohet në bazë të dhe për qëllimet e nen. 64 dhe në vijim të Dekretit Legjislativ 206/05 dhe të nen. 36 dhe në vijim të ligjit 9902/2008 (kodi i konsumatorit). Përtej natyrës së tij gjenerike dhe të konsoliduar civile, Kodi i Konsumatorit ka njohur konsumatorin, për kontratat e lidhura nga distanca dhe jashtë ambienteve tregtare, të drejtën e tërheqjes së njëanshme nga kontrata e parashikuar për blerjen e mallrave dhe shërbimeve. Sidoqoftë, e drejta e tërheqjes nuk mund të ushtrohet nga konsumatori, ndër të tjera, për shërbime në lidhje me akomodimin, transportin, hotelierinë, kohën e lirë, kur ka një datë ose periudhë specifike për shërbimin (për shembull me rezervim), me kusht që këto dispozita të shkruhen në kontratë dhe, për këtë arsye, konsumatori është i vetëdijshëm për të. Për fat të keq, konsumatori nuk ka të drejtën e tërheqjes, sipas parashikimit të koordinuar të nenit 55 paragrafi 1, shkronja b) dhe të paragrafit 2 vijues, shkronja a) dhe të nenit. 37/8 / h i kodit të konsumatorit

4) Dërgimi i dokumenteve të udhëtimit

Kroçiere.al beson në saktësinë e informacionit të dhënë nga klienti; prandaj nuk mund të mbahet përgjegjës ndaj të njëjtës as për humbjen e dokumenteve të letrës të shkaktuara nga një adresë e pasaktë dhe as për dështimin e dorëzimit të biletave elektronike për shkak të pasaktësisë së adresës së postës elektronike, për instalimin e gabuar të programit e-mail, për veprimin e filtrave spam ose për shpërndarjet e Internetit. Eshtë detyrë e klientit që menjëherë të komunikojë çdo ndryshim në adresën e emailit ose numrin e telefonit. Konsumatorëve gjithashtu u kërkohet të kontrollojnë nëse emri në pasaporta ose karta identiteti përputhet me emrin në biletën e udhëtimit. Eshte përgjegjësi e klientit që menjëherë të njoftojë Kroçiere.al për çdo të dhënë të pasaktë në lidhje me pasagjerët. Në rast se mos-dorëzimi i dokumenteve të klientit nuk raportohet  paraprakisht, dhe te pakten shtatë ditë nga data e nisjes, Kroçiere.al nuk mund të garantojë në asnjë mënyrë një dorëzim në kohë të biletave zëvendësuese.

5) Autorizimi për të përdorur të dhënat

Të dhënat e përdoruesit mund të përdoren për t'u ofruar atyre nivelin më të lartë të shërbimit të mundshëm dhe për t'i kontaktuar ata në rast të ndryshimeve të bëra në programin e udhëtimit të blerë, për shembull, ndryshimet në oraret e fluturimit, vonesat, etj. Për më tepër, përdorimi i të dhënave të përdoruesit mund të bëhet për të përditësuar produktet dhe shërbimet tona, ofertat tona speciale dhe promovimet tona, si dhe për të dërguar materiale informative që mund të jenë me interes. Komunikimet tregtare mund të dërgohen me postë elektronike, faks, Mms ose SMS vetëm me pëlqimin e përdoruesve. Megjithëse komunikime të tilla herë pas here mund të përfshijnë informacione në lidhje me produktet e palëve të treta, palë të treta NUK do t'ju kontaktojnë direkt (përveç nëse ata janë ftuar në mënyrë të drejtpërdrejtë për ta bërë këtë).

Kroçiere.al merr përsipër të mos zbulojë të dhënat e përdoruesve të saj për palët e treta, përveç në rastet kur kjo e dëshmon e nevojshme për qëllim të përfundimit të një rezervimi, blerje ose çfarëdo kërkese të bërë përmes faqes së internetit, ose në rastet e parashikuara në këtë informacion. Ne gjithashtu na kërkohet që të shpalosim të dhënat personale të përdoruesve në të gjitha rastet e parashikuara me ligj, dhe këto të dhëna mund t'u zbulohen edhe palëve të treta dhe këshilltarëve profesionistë që veprojnë në emrin tonë dhe që në çdo rast janë të detyruar të ruajnë privatësinë tuaj.

Të dhënat e përdoruesit mund të ndahen me Kompanitë e Transportit ose Operatorët e Turizmit dhe Agjencitë e Udhëtimit kur përdoruesi bën një kërkesë rezervimi për të bërë të mundur rezervimin dhe të sigurojë produktet ose shërbimet tona të kërkuara nga përdoruesi. Në varësi të kërkesës, këto informacione mund të përfshijnë emrin e përdoruesit, detajet e kontaktit të tij, të dhënat e pasaportës së tij, detajet e rezervimit ose itinerarin e udhëtimit, preferencat e tij, çdo kërkesë ose akomodim të veçantë, informacion ose komente që përdoruesi zgjedh të sigurojë (nëse ka) dhe informacione të tjera të kërkuara nga kompani specifike të transportit ose operatorët turistikë dhe agjensitë e udhëtimit.

Të dhënat e përdoruesit mund të ndahen me kompanitë e grupit tonë. Ne i ndajmë informacionet tuaja me shoqëritë tona partnere dhe ndërmarrjet vartëse. Ne mund të ndajmë informacionin tuaj me kompanitë e grupit tonë për arsyet e mëposhtme: (i) t'ju ofrojë shërbime të integruara (përfshirë menaxhimin dhe administrimin e rezervave, shërbimeve dhe pagesave në të gjitha platformat e bashkëpunëtorëve tanë); (ii) të sigurojë oferta të personalizuara ose t'ju dërgojë komunikime të marketingut me pëlqimin tuaj ose siç lejohet nga legjislacioni aktual; (iii) të analizojë sesi përdoruesit përdorin platforma partnere ose të pavarura, në mënyrë që të na lejojnë, për shembull, të përmirësojmë produktet dhe shërbimet ekzistuese dhe të zhvillojmë produkte, shërbime dhe veçori të reja që mund të jenë të rëndësishme për përdoruesit tanë; (iv) të sigurojë pajtueshmërinë me rregulloret aktuale; (v) të sigurojë shërbime të mbështetjes së klientit; (vi) të zbulojë, parandalojë dhe hetojë në rast mashtrimi dhe keqpërdorimi të shërbimeve dhe produkteve tona, aktivitete të tjera të paligjshme dhe shkelje të të dhënave.

Përveç kësaj, ne ndajmë informacionin e përdoruesit për të bërë pagesa. Për të përdorur shërbime dhe produkte të caktuara (për shembull për të rezervuar një lundrim) dhe për të bërë pagesa te Kompanitë e Transportit ose Operatorët e Turizmit dhe Agjencitë e Udhëtimit, na duhen informacione për pagesa (p.sh. të dhënat e kartës së kreditit ose debitit , informacione mbi metodat e tjera të pagesës në internet, etj). Kur përdoruesi dërgon informacionin e tyre të pagesës përmes shërbimeve tona, ne i ndajmë këto informacione me Kompaninë e Transportit ose Operatorin e Udhëtimit dhe Agjencinë e Udhëtimit, ndërmarrjet e jashtme që administrojnë pagesa dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve të palëve të treta (përfshirë, me anë të si për shembull, por jo i kufizuar në, kompani që ofrojnë shërbime të zbulimit të mashtrimit për ne dhe palët e tjera të treta), në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush (p.sh. për të siguruar një prenotim ose të bëni një pagesë aty ku është e nevojshme ), për të kënaqur interesat tona legjitime në parandalimin e mashtrimit dhe përdorimeve të tjera të pahijshme të platformave ose shërbimeve tona, ose me pëlqimin e përdoruesit aty ku kërkohet me ligj. Në veçanti: (i) kur përdoruesi përdor një kartë krediti ose debiti për të garantuar një rezervim përmes shërbimeve tona, ne ofrojmë të dhënat e kartës së tij të kreditit ose debitit (duke përfshirë numrin e kartës dhe datën e skadimit dhe, nëse të kërkuara nga Kompanitë e Transportit ose Operatorët e Turizmit dhe Agjencitë e Udhëtimit, numri CVV) Agjencisë së Udhëtimit ose Kompanisë së Transportit në fjalë për të përpunuar transaksionin. (ii) kur përdoruesi siguron të dhënat e tij të kartës së kreditit ose debitit përmes shërbimeve tona, ai ka mundësinë që t'i ruajë këto të dhëna në llogarinë e tij për përdorim në të ardhmen. Nëse vendosni të mos i ruani të dhënat tuaja të kartës së kreditit ose të debitit në llogarinë tuaj, ne do t'i fshijmë pasi transaksioni të ketë përfunduar.

 Kroçiere.al gjithashtu përdor "cookie" për të mbledhur informacione se si përdoruesit përdorin faqen e internetit. Cookies janë skedarë teksti që përdoren për përdorim statistikor pa ndonjë qëllim të dëmtojnë ose cenojnë privatësinë dhe që ju lejojnë të ruani përkohësisht informacione në PC tuaj: kjo na lejon të njohim kompjuterin e përdorur për të hyrë në faqen e internetit www.kroçiere.al. Të gjitha informacionet e përfshira në Cookies nuk do të përdoren për një përdorim tjetër përveç atij të treguar më lart. Shumica e PC-ve pranojnë automatikisht cookie: Ende mund të fshini cookie-t që ekzistojnë tashmë në PC-në tuaj. Ju gjithashtu mund të ndryshoni opsionet në mënyrë që të mos merrni më cookie në të ardhmen.

 

6) Rregullorja e kontratës në internet

 Nenet specifike të ligjit që kanë të bëjnë me shitjet "në internet", të nxjerra nga "Kodi i Turizmit". Dekret legjislativ i 23 majit 2011 n. 79 Neni. 32 (Fushëveprimi i aplikimit) dhe neni 3 (Lëndët dhe fushëveprimi i aplikimit) Neni 4 (Përkufizimet) të ligjit nr. 93/2015 (kodi i turizmit).

Kompanitë që kryejnë veprimtari tregtare në sektorin e turizmit, mbi baza kontraktuale, jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duhet të veprojnë në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar, me kusht që ato të mos kundërshtojnë ligjet e shtetit të huaj në të cilin zhvillohen këto aktivitete.

 Dispozitat e këtij kapitulli zbatohen për paketat turistike të përcaktuara në nenin 34 dhe nenin 4.21, të shitura ose të ofruara për shitje për këdo nga organizatori ose ndërmjetësi, i referuar në nenin 33. 2 dhe nenin 4. 1 (kodi i turizmit). Ky kapitull vlen edhe për paketat turistike të negociuara jashtë mjediseve tregtare ose të largëta. Dispozitat e neneve 64 deri 67 të dekretit legjislativ 6 shtator 2005, n. 206 dhe në nenet 36 deri 37/6 të ligjit nr. 9902/2008 (Kodi i Konsumatorit). Në këtë rast, profesionisti është i detyruar të komunikojë me shkrim përjashtimin e së drejtës së ndërprerjes së kontratës. Mosarritja e komunikimit në lidhje me mosekzistencën e së drejtës së ndërprerjes përcakton zbatueshmërinë e neneve 64, 65, 66 dhe 67 të dekretit legjislativ 6 shtator 2005, n. 206 dhe nenet 36 dhe 37/1, 37/3, 37/4, 37/5 dhe 37/6 të ligjit 9902/2008.

 

 

Për çdo gjë që nuk përfshihet në këtë kapitull, dispozitat e Dekretit Legjislativ 6 Shtator 2005, n. 206 dhe të ligjit nr. 9902/2008 (Kodi i Konsumatorit). Shitja në internet e shërbimeve turistike në internet është pjesë e të ashtuquajturave "Rezervimi Telematic", propozimet në sit quhen katalog elektronik. Konfirmimi bëhet me një klik (kontrata e ashtuquajtur pikë dhe klik). Është e nevojshme të parashikohet anulimi i rezervimit dhe penaliteti i mundshëm (neni 1382 i kodit civil "klauzola penale" dhe neni 541 i kodit civil). Kontratat në distancë përcaktohen gjithashtu nga neni 50 i kodit të konsumatorit dhe neni 37), duhet të zbatohen dispozitat e nenit 52 dhe neni 36 të të njëjtit kod, në lidhje me detyrimin për të informuar konsumatorin. Prandaj, këto janë kontrata për ekzekutimin e TI-së, të cilat parashikojnë një integrim të rregullave të kodit të konsumatorit me rregullat e tregtisë elektronike (neni 68 i kodit të konsumatorit i cili i referohet dekretit legjislativ 9 Prill 2003, n.70 - Zbatimi i direktivës 2000 / 31 / EC në lidhje me aspekte të caktuara juridike të shërbimeve të shoqërisë së informacionit, në veçanti tregtinë elektronike, në tregun e brendshëm dhe nenin 37.9 të ligjit nr.9902 / 2008.

E drejta e ndërprerjes së kontratës ushtrohet në bazë të dhe për qëllimet e nenit 64 dhe në vijim të Dekretit Legjislativ 206/05 dhe të nenit 36 dhe në vijim të ligjit nr.9902 / 2008 (kodi i konsumatorit). Përtej natyrës së tij të përgjithshme dhe të konsoliduar civile, Kodi i Konsumatorit ka njohur konsumatorin, për kontratat e lidhura në distancë dhe jashtë ambienteve tregtare, të drejtën e tërheqjes së njëanshme nga kontrata e parashikuar për blerjen e mallrave dhe shërbimeve. Sidoqoftë, e drejta e ndërprerjes së kontratës nuk mund të ushtrohet nga konsumatori, ndër të tjera, për shërbime në lidhje me akomodimin, transportin, hotelerinë, kohën e lirë, kur ka një datë ose periudhë specifike për shërbimin ( për shembull me një rezervim), me kusht që këto dispozita të shkruhen në kontratë dhe, për këtë arsye, konsumatori është i vetëdijshëm për të. Për fat të keq, konsumatori nuk ka të drejtën e ndërprerjes së kontratës, në përputhje me dispozitën e koordinuar të nenit 55 paragrafi 1, shkronja b) dhe nenit 37/8 / h të ligjit nr.9902 / 2008 të kodit të konsumatorit (kontratat e minutës së fundit dhe të sekondës së fundit - pasi prekin limitin e 10 ditëve).

 

Lista Kushtet e përgjithshme të shitjes së kompanive individuale janë të dukshme në faqet e internetit në vijim:

I. Costa: www.costa.com

II. MSC: www.msccruises.com

III. NCL: it.ncl.eu

IV. Royal Caribbean: www.royalcarebbean.com

V. Carnival: www.carnival.com

VI. Holland America: www.hollandamerica.com

 

Kufizimi i përgjegjësisë për përdorimin e faqes

 Kroçiere.al (së bashku me funksionarët e saj, drejtorët, punonjësit, përfaqësuesit, bashkëpunëtorët dhe palët e treta të lidhura), në masën e lejuar me ligj, shprehimisht përjashton përgjegjësinë në lidhje me: (a) çdo humbje ose dëmtim ose virus që mund të infektojë , kompjuteri, programi kompjuterik, të dhënat ose pronat e tjera në pronësi të përdoruesit si rezultat i hyrjes në uebfaqe, shkarkimit të çdo përmbajtje në faqe; ose (b) çdo dëmtim, vdekje, humbje, pretendim, akt i forcës madhore, vonesë, ose ndonjë ngjarje e jashtëzakonshme, ndëshkim, kompensim, dëme direkte dhe indirekte, incidente ose dëmtim pasues i ndonjë shkaku (përfshirë humbjen e fitimeve), pavarësisht nëse bazohet në një kontratë ose e paligjshme (përfshirë pakujdesinë), përgjegjësi të drejtpërdrejtë ose çfarëdo forme tjetër, nga e cila mund të rrjedhë, ose në çdo rast të jetë e lidhur me: (i) çdo përdorim të faqes ose përmbajtjes së saj; (ii) çdo mungesë ose vonesë (përfshirë përdorimin e, ose pamundësinë për të përdorur ndonjë pjesë të sajtit për rezervime); ose (iii) rezultati ose jo i Kroçiere.al ose i ndonjë Kompanie Transporti ose Operatori Turistik dhe Agjensie Udhëtimi, edhe nëse është i vetëdijshëm për mundësinë e dëmtimit të këtyre subjekteve.

 

Ndryshime të këtij njoftimi

 Me përjashtim të rasteve të kufizimeve të kërkuara nga legjislacioni aktual, ne do të përditësojmë në mënyrë periodike Politikat e Privatësisë për të pasqyruar ndryshimet në praktikat tona të privatësisë, kërkesat ligjore dhe faktorë të tjerë duke postuar një njoftim të shquar të azhurnimit në shërbimet tona. Ndryshimet në Politikën tonë të Privatësisë hyjnë në fuqi sapo të publikohen dhe të tregohet data e re në fuqi.

 Nëse bëjmë ndryshime në Politikën e Privatësisë me pasoja të rëndësishme në informacionin personal të mbledhur më parë rreth jush, ne do të bëjmë çdo përpjekje të arsyeshme për tju njoftuar dhe për të marrë pëlqimin për ndryshime të tilla siç kërkohet nga ligji.

 Për të kërkuar një kopje të kësaj Politike, ose për të kërkuar një kopje të Politikës së Privatësisë në fuqi në kohën e regjistrimit për llogarinë tuaj, Përdoruesi mund të na kontaktojë duke përdorur të dhënat më poshtë.

SI TË NA KONTAKTONI

 Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë njoftim ose se si janë përdorur informacionet personale, përdoruesit mund të na kontaktojnë në: info@krociere.al

PËRSE NE